Adresas: 
Antakalnio g. 74, Vilnius
Tel.: (8 5) 234 1580
Fax.: (8 5) 234 1469

Internetinė svetainė: 
http://atzaleles.webs.com/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje-darželyje ,,Atžalėlės" vykdomos įteisintos neformaliojo švietimo programos:
Ikimokyklinis ugdymas. Lopšelio-darželio ,,Atžalėlės” ugdymo programa ,,Aš moku augti”, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Į lopšelio-darželio ,,Atžalėlės“ ikimokyklinio ugdymo programą integruotos: Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis“ 1993. Ankstyvojo ugdymo vadovas Monkevičienė O. 2001. Po tėviškės dangum. Etninio ugdymo gairės-1995. Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa, Gaižutis A. Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams, 1993, Adaškevičienė A. ,,Aukime sveiki ir stiprūs.. Į šios programos turinį integruojamos ir individualios įstaigos programos ,,Etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas“, ,,Sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo“, ,,Muzikinio ugdymo gairės”.

 

Priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras,2003. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.

Logopedo pagalba. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Ivoškuvienė R, 1997. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės. Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003

 

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos ugdyti(s) 8-iose grupėse, sporto-muzikinės veiklos salėje. Įstaigos pedagogai ugdymui(si) išnaudoja ir išorines edukacines aplinkas, organizuoja ekskursijas, išvykas, susitikimus ir kt.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Atžalėlės“ teikiamos logopedo ir bendrosios praktikos slaugytojos, dietisto paslaugos.
Lopšelio-darželio bendrosios praktikos slaugytoja pasirengusi spręsti vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius. Tai: a) sveikatos stiprinimas ir ugdymas (sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; apsaugojimas nuo žalingų įpročių, pedagogų, tėvų, bendruomenės konsultavimas); b) vaikų sveikatos rodiklių stebėjimas, registravimas ir analizė bei sveikatinimo priemonių numatymas; c) pirminė ligų profilaktika - rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligą, numatymas (kasmetinis vaikų sveikatos tikrinimas, augimo ir brendimo įvertinimas; ugdymosi aplinkos ir sąlygų, ugdymo procesų, patalpų, maitinimo pagal higienos normų reikalavimus kontrolė, vaikų psichologinių, adaptacijos ir socialinių problemų nustatymas; lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių nustatymas ir koregavimas, vaikų traumatizmo profilaktika); d) antrinė ligų profilaktika - priemonių įtarti ir užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju laikotarpiu numatymas (bendradarbiavimas (konsultacijos) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos specialistais); priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas: e) tretinė ligų profilaktika - kelio ligai pasikartoti ir plisti užkirtimas (dispanserizuotų vaikų siuntimas į pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, darbas su rizikos grupių vaikais, vaikų su negalia integravimas lopšelyje-darželyje); f) skubios ir neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais; g) nuolatinė gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolė.

 

Kai kurios teminės savaitės pedagogų siūlymu peraugo į įstaigos veiklos projektus: ,,Keliaujame Rėdos ratu’’, ,,Gamtos priesaika vaiko lūpomis’’, ,,Noriu užaugti sveikas’’. Nuo 2003 m mūsų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai”. Mūsų lopšelis-darželis vis labiau atsiveria visuomenei ir gyvenimui, tad mūsų pedagogams iškyla būtinybė tobulinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją, ugdyti informacinius gebėjimus ir veržliai sutikti naujus švietimo kaitos iššūkius.